دارالشفاء امامزاده حیدربهبهان فرزندحضرت موسی بن جعفر(ع) درخدمت شهروندان بهبهانی میباشد.
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1397    
حاج غلامرضاخادمی رئیس هیئت امنای امامزاده حیدربهبهان درگفتگوی اختصاصی با خبرنگارماگفت: نظربه علاقه ای که به این امامزاده واجب التعظیم داشته ودارم وخودواجدادم افتخارداریم که خدمتگزاراین امامزاده بوده ایم قسمتی از باغ شخصی خود را به مبلغ یک میلیاردوپانصدهزار ریال معادل یکصدوپنجاه میلیون تومان فروختم ودوباب خانه همجوار امامزاده را به مبلغ یک میلیاردوسیصد میلیون ریال خریداری نمودم وبالطف خداساختمان دارالشفاء را شروع نمودم. وی متذکرشد دارالشفاء در دوطبقه ومساحت آن حدود پانصدمترمربع می باشد.وی خاطرنشان کرد درمانگاه زیرنظر دانشکده علوم پزشکی اداره می شود.آنان ماهیانه اجاره ناچیزی درحدود یک میلیون وپانصدهزارتومان پرداخت می کنند که این مبلغ بسیارناچیز است وماحداقل برای تمیزکردن سرویسهای بهداشتی مبلغی معادل دومیلیون تومان هزینه می کنیم.وی اعلام داشت پرسنل دارالشفاء وموسسه خیریه بوی بهشت وموسسات خیریه دیگر در این دارالشفاء به صورت رایگان ویزیت می شوند. پزشکان مجرب به احترام امامزاده وازنظرهمکاری با بیماران ویزیت مناسبی معادل چهارهزارودویست تومان دریافت می کنند واگرطب سوزنی باشد چهارده هزاروپانصدتومان دریافت می کنند. وی در ادامه گفت: پرسنل این دارالشفاء روزانه ازساعت 7:15 دقیقه تا ساعت 23 شب درخدمت بیماران هستند.حدود 20 پزشک متخصص خدمات رسانی می کنند. ریئس هیئت امنای امامزاده حیدربهبهان همچنین گفت شهروندان متعهد ودلسوز بهبهانی همواره بااهدای دارو وسایروسایلی که دارند دراین امرخیر مارا یاری می رسانند.وی در پایان گفت ازاعضای هیئت امنای امامزاده که دراحداث ساختمان دارالشفاء مارا یاری رسانیده اند تشکرمی نماییم.
 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally