اطلاعات تماس   
استان کرمانشاه ـ شهرستان پاوه ـ بخش مرکزی ـ شهر پاوه، خیابان سراب هولیبرای این امامزاده نقشه ای ثبت ثبت نشده است.                                                      


mehrab motavally