اطلاعات تماس   
استان اصفهان ـ شهرستان برخوار ـ بخش دستگرد ـ شهر دستگرد، خیابان شهید بهشتیبرای این امامزاده نقشه ای ثبت ثبت نشده است.                                                      


mehrab motavally