اطلاعات تماس   
استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ شهر مشهد.



برای این امامزاده نقشه ای ثبت ثبت نشده است.                                                      






mehrab motavally