شهرستاناستاننامنوعشمارهتصویر
خویآذربایجان غربی آستان مقدس امامزاده سیدبهلول (علیه السلام) ـ خوی امامزاده10001
تبریزآذربایجان شرقی آستان مقدس امامزاده سیدحمزه (علیه السلام) ـ تبریز امامزاده10015
مراغهآذربایجان شرقی آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (علیه السلام) ـ چکان امامزاده10019
میانهآذربایجان شرقی آستان مقدس امامزاده سیداسماعیل (علیه السلام) ـ میانه امامزاده10027
اردبیلاردبیل آستان مقدس امامزاده سیدعبدالعزیز (علیه السلام) ـ اردبیل امامزاده10045
مشکین شهراردبیل آستان مقدس امامزاده سیدسلیمان (علیه السلام) ـ فخرآباد امامزاده10105
نطنزاصفهان آستان مقدس امامزادگان آقا علی عباس و شاهزاده محمد (علیهما السلام) ـ بادرود امامزاده10124
اصفهاناصفهان آستانه مقدسه امامزاده زینب (علیها السلام) ـ اصفهان امامزاده10132
بوشهربوشهر آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ تل اشکی امامزاده10285
بوشهربوشهر آستان مقدس امامزاده شاهزاده عبدالمهیمن (علیه السلام) ـ بوشهر امامزاده10304
تنگستانبوشهر آستان مقدس امامزاده زیدبن علی (علیه السلام) ـ گلنگون امامزاده10314
بروجنچهارمحال بختیاری آستان مقس امامزاده حمزه علی (علیه السلام) ـ کلبی بک امامزاده10320
شهرکردچهارمحال بختیاری آستانه مقدسه امامزادگان بی بی حلیمه و حکیمه خاتون (علیهما السلام) ـ شهرکرد امامزاده10324
شهرکردچهارمحال بختیاری امامزاده سیدبهاءالدین محمد علیه السلام امامزاده10333
زنجانزنجان آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (علیه السلام) ـ زنجان امامزاده10354
سربیشهخراسان جنوبی آستانه مقدسه امامزاده بی بی زینب خاتون (علیها السلام) ـ کاهی (کاهین) امامزاده10361
قوچانخراسان رضوی آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ شهر کهنه امامزاده10392
جهرمفارس آستان مقدس امامزاده فضل بن موسی (علیه السلام) ـ جهرم امامزاده10449
شیرازفارس آستان مقدس امامزاده سیدتاج الدین غریب (علیه السلام) ـ شیراز امامزاده10459
شیرازفارس آستان مقدس امامزاده علی بن حمزه (علیه السلام) ـ شیراز امامزاده10462
قزوینقزوین آستانه مقدسه امامزاده آمنه خاتون (علیها السلام) ـ قزوین امامزاده10501
قزوینقزوین بقعه متبرکه چهار انبیاء و امامزاده صالح (علیهم السلام) ـ قزوین بقعه10506
قمقم آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ خیابان امامزاده ابراهیم امامزاده10525
قروهکردستان آستان مقدس امامزاده سیدجلال الدین (علیه السلام) ـ باباگرگر امامزاده10554
ازنالرستان آستان مقدس امامزادگان زید و قاسم (علیهما السلام) ـ تازران امامزاده10643
بروجردلرستان آستان مقدس امامزاده ابوالقاسم جعفر (علیه السلام) ـ بروجرد امامزاده10659
پلدخترلرستان آستان مقدس امامزاده شاه احمد (علیه السلام) ـ پاعلم امامزاده10660
آملمازندران آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام ) ـ آسیاب سر امامزاده10664
بابلمازندران آستان مقدس امامزاده قاسم (علیه السلام) ـ بابل امامزاده10666
بندرعباسهرمزگان آستان مقدس امامزاده شاه محمدتقی (علیه السلام) ـ خیابان حافظ شمالی امامزاده10812
ملایرهمدان آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ طجر امامزاده10831
همدانهمدان آستان مقدس امامزاده شاهزاده حسین (علیه السلام) ـ همدان امامزاده10852
همدانهمدان آستان مقدس امامزاده محسن (علیه السلام) ـ وفرجین امامزاده10856
بافقیزد آستان مقدس امامزاده عبدالله (علیه السلام) ـ بافق امامزاده10866
یزدیزد آستان مقدس امامزاده سیدجعفرمحمد (علیه السلام) ـ یزد امامزاده10874
یزدیزد آستان مقدس امامزاده سیدنصرالله (علیه السلام) ـ یزد امامزاده10876
دماوندتهران آستان مقدس امامزاده هاشم (علیه السلام) ـ جاده هراز امامزاده10896
کنتهران آستان مقدس امامزاده داود (علیه السلام) ـ کیگا امامزاده10945
بافتکرمان آستان مقدس امامزاده سلطان سیدحسین (علیه السلام) ـ کوهرنگ امامزاده11088
سمنانسمنان آستان مقدس امامزاده علي بن جعفر (علیه السلام) ـ سمنان امامزاده11166
گچسارانکهکیلویه و بویراحمد آستانه مقدسه امامزاده بی بی حکیمه (علیها السلام) ـ بی بی حکیمه امامزاده11201
لواسانتهران آستان مقدس امامزادگان پنج تن (علیهم السلام) ـ لار امامزاده11264
گنابادخراسان رضوی آستان مقدس امامزاده سلطان محمد عابد (علیه السلام) ـ کاخک امامزاده11656
مشهدخراسان رضوی آستان مقدس امامزاده عبدالعزیز (علیه السلام) ـ ده سرخ امامزاده11688
کرمانکرمان آستان مقدس امامزاده شاهزاده محمد (علیه السلام) ـ کرمان امامزاده12036
قمقم آستان مقدس امامزاده جعفر شهید (علیه السلام) ـ خیابان امامزاده ابراهیم امامزاده12178
قمقم آستان مقدس امامزاده سیدعلی (علیه السلام) ـ خیابان 15 خرداد امامزاده12239
مهرانایلام آستان مقدس امامزاده علی صالح (علیه السلام) ـ صالح آباد امامزاده12273
قزوینقزوین آستان مقدس امامزاده اسماعیل (علیه السلام) ـ باراجین امامزاده12276
قزوینقزوین بقعه متبرکه چهار انبیاء علیهما السلام بقعه12279
12
mehrab motavally