بقاء و جاودانگی واقعه عاشورا 2
نویسنده با تبیین این مطلب که نهضت عاشورا، با داشتن بقاء و جاودانگی، زوال پذیر نخواهد بود، عوامل مؤثر...
جمعه 20 مهر 1397    
بازدید: 13
 بقاء و جاودانگی واقعه عاشورا 1
نویسنده با تبیین این مطلب که نهضت عاشورا، با داشتن بقاء و جاودانگی، زوال پذیر نخواهد بود، عوامل مؤثر...
جمعه 20 مهر 1397    
بازدید: 14
 علل جاودانگی قیام امام حسین علیه السلام
هر مصیبتی پس از سپری شدن زمان، فراموش می شود. اما چرا مصیبت و قیام آن حضرت از یادها نمی رود؟! در اینجا...
چهارشنبه 18 مهر 1397    
بازدید: 22
 ترسیم و توصیف دو تصویر از واقعه کربلا
محور سخن در این مقال ترسیم و توصیف دو تصویر(تصویر منفی و مثبت) از واقعه کربلا است. برای اینکه تفاوت تصویر...
چهارشنبه 18 مهر 1397    
بازدید: 20
 تحریف در واقعه عاشورا
در این نوشتار ابتدای به معنای تحریف اشاره کرده و سپس نمونه هایی از تحریف های مختلف لفظی و معنوی که وارد...
چهارشنبه 18 مهر 1397    
بازدید: 20
mehrab motavally