پيشينۀ زيارت در آموزه‌هاى دينى ايرانيان
در این مقاله سعى شده است تا حد مقدور در نهايت ايجاز مفهوم و رسوم زيارت در ادیان مختلف مطرح شود.
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397    
بازدید: 82
صفاى زيارت 2
زيارت تجديد ديدار و عهد و پيمان زاير با امام معصوم و انسان كامل است. زيرا زاير به وسيلۀ زيارت، رشتۀ مودت...
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397    
بازدید: 68
صفاى زيارت 1
زيارت تجديد ديدار و عهد و پيمان زاير با امام معصوم و انسان كامل است. زيرا زاير به وسيلۀ زيارت، رشتۀ مودت...
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397    
بازدید: 73
بازشناسى مفهوم زيارت 3
از آن‌جا كه زيارت مفهومى بسيار گسترده دارد و نمى‌شود آن را در يك حدّ فراگير محدود ساخت، از اين رو تعريف...
یک شنبه 30 اردیبهشت 1397    
بازدید: 80
بازشناسى مفهوم زيارت 2
از آن‌جا كه زيارت مفهومى بسيار گسترده دارد و نمى‌شود آن را در يك حدّ فراگير محدود ساخت، از اين رو تعريف...
یک شنبه 30 اردیبهشت 1397    
بازدید: 76
mehrab motavally