ساعات خاص دعا
زمان گاهي بر نَفسِ دعا اثر دارد و گاهي بر روی داعی اثر می گذارد كه در نتیجه روی دعای او هم مؤثّر است.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 154
 تاثير زمان و مكان بر دعا
اگر انسان در یک زمان يا مكان خاص دعا کند، این زمان و مكان، بر روي اجابت دعا اثر می گذارد.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 158
ايام خاص دعا
در این مقاله به ایام خاصی که دعا مستجاب می شود اشاره شده است.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 153
 استجابت دعا در سحر
ما در بعضی از روایات داریم كه دعا در سحرگاهان مؤثر است. «سَحَر» يعني زمان نزدیک به طلوع فجر؛ زمان نزدیک...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 196
 استجابت دعا در روز جمعه
در روزهایی که ایّام هفته را تشکیل می دهند، می بینیم که در روایات ما شبِ جمعه و روز جمعه را از نظر اثرگذاری...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 157
mehrab motavally