تقدم و تاخر در دعا
انسان که دعا می کند و از خدا طلب می کند، نسبت به اموری که طلب می کند، «تقدم و تأخر» هم باید در نظر گرفته...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 505
 تاثير حالات ظاهري انسان در اجابت دعا
می خواستم این را عرض کنم که یکی از اموری که در باب دعا کردن از نظر حالات ظاهری به آن توصیه شده، در حال...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 459
اذكار موثر بر استجابت دعا
این اموری که به آنها «آداب دعا» گفته می شود، یا اقتضا را تقویت می کند و یا آن را به فعلیت می رساند و...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 419
 آداب ظاهري و باطني دعا
اگر انسان براي غیر دعا کند، از آن دعا دو دعا متولد می شود؛ يكي دعاي فرشتگان و یکی هم دعاي خداوند.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 457
 نماز، يكي از مواقع استجابت دعا
ما حتی درباره «دعاي بين نماز» هم روايت داريم كه نمازی که وسطش دعا نباشد «ناقص» یا «كال و نارَس» است.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 441
mehrab motavally