کسانی که شامل حدیث «هر کس بمیرد و در گردن او بیعتی نباشد به مرگ جاهلیت مرده است» می شوند
آیا حدیث “هر کس بمیرد و در گردن او بیعتی نباشد به مرگ جاهلیت مرده است” شامل حال خود پیامبر(ص) می شود؟
دوشنبه 28 مرداد 1398    
بازدید: 9
سیری در صحیفه سجادیه 27
این مجموعه ای که ارائه خواهد شد، خلاصه و سیری است در صیحفه سجادیه که شامل بیانات عالم گرانقدر استاد فاطمی...
دوشنبه 28 مرداد 1398    
بازدید: 15
سیری در صحیفه سجادیه 28
این مجموعه ای که ارائه خواهد شد، خلاصه و سیری است در صیحفه سجادیه که شامل بیانات عالم گرانقدر استاد فاطمی...
دوشنبه 28 مرداد 1398    
بازدید: 15
 رسالت صحيفة سجاديه
براي به دست آوردن رسالت صحيفه سجاديه، توجه به دو مبدأ فاعلي و مبدأ غايي در اين صحيفه نوراني حائز اهميت...
یک شنبه 27 مرداد 1398    
بازدید: 8
نقش فرهنگ انتظار در پویایی جامعه ی مطلوب 2
انتظار، باوری است بارور به عمل، که در زندگی منتِظر، در قالب کرداری خاص تجسم می یابد. بدون هیچ عکس العملی،...
یک شنبه 27 مرداد 1398    
بازدید: 7
mehrab motavally